Het hebben van werk en/of een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor iedereen en zorgt voor verrijking en ontwikkeling.

Invizo gelooft dat iedereen kwaliteiten heeft en zijn/haar passie (weer) kan vinden. We bieden vooral een fijne plek om samen met anderen de dag te besteden onder begeleiding van deskundige en betrokken begeleiders. De dagbestedingsgroepen zijn kleinschalig en laagdrempelig.

Invizo biedt onder de naam Fiducie dagbesteding aan. Bezoekers van de dagbesteding zijn bekend met psychosociale problematiek. Bezoekers versterken elkaar door onderlinge interactie. Samen zijn, interactie en soms samenwerken brengt positieve ervaringen met zich mee. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde en bevordert deelname aan de maatschappij.

We maken bezoekers bewust van de maatschappij om hen heen: duurzaamheid, gezondheid en creativiteit zijn een rode draad in onze manier van werken. Dit doen we bijvoorbeeld door het hergebruik van materialen, beweging en gezonde voeding. Samen met de bezoeker kijken we naar competenties en interesses, en onderzoeken we samen drijfveren om (weer) actief te worden en de rol die wij daarin kunnen spelen.

Door de kleinschaligheid en de korte lijnen die wij hebben met betrokkenen van de bezoekers werken wij – in nauwe samenwerking met het (sociale) netwerk en andere zorgaanbieders – samen aan activering van de bezoeker. Bij Fiducie is ruimte voor een beperkt aantal bezoekers per dag(deel) waardoor we bezoekers de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben en optimale groepsbegeleiding kunnen bieden. Hierin gaan we uit van een mix tussen lichtere en zwaardere problematiek.

Algemene exclusiecriteria

Bezoekers die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn bezoekers waar sprake is van

  • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
  • het aanreiken of toedienen van medicatie;
  • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
  • wegloopgedrag;
  • claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
  • actuele hard drugs- en/of alcoholverslaving;
  • doofblind zijn;
  • florerende psychoses;
  • agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep.

Medewerkers van Fiducie Dagbesteding hebben geen rol in het medicatieproces van bezoekers. Medewerkers van Fiducie Dagbesteding reiken geen medicatie aan en/of dienen geen medicatie toe. De situatie van bezoekers kan gedurende de tijd dat zij de dagbesteding bezoeken veranderen. Wanneer bezoekers op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de bezoeker en diens vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor de bezoeker wel geboden kan worden.

Het adres van deze locatie is: Provincialeweg 53 te Heiligerlee (direct achter het museum Slag bij Heiligerlee). Neem gerust contact op voor nadere informatie.

400dpilogo